Yhteiskunta säätelee terveydenhuollon toimintaa yhä yksityiskohtaisemmin. Julkiset resurssit ovat niukentuneet, ja yhteiskunnan tarve varmistaa resurssien käytön tehokkuus on kasvanut.

Ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen lisääntyminen ei johtanut julkisen rahoituksen kasvuun, vaan terveydenhuolto rahoitettiin yhä enemmän yksityisesti. Julkisen rahoituksen osuus terveydenhuoltomenoista laskikin noin puoleen. Yksityinen rahoitus kanavoitui suurelta osin itsehoitoon, mutta vain osalla väestöstä on tähän varaa.

Lääkärin kliininen autonomia väheni. Lääkäri ei enää päätä hoitolinjoista, vaan resurssien käytöstä päätetään hajautetusti hoitotiimeissä ja terveydenhuollon hallinnon eri portailla. Yhteiskunnassa on luovuttu ajatuksesta, että kaikkea vaikuttavaa hoitoa voitaisiin turvata kaikille. Periaatteena on järjestää se, mikä on resurssien puitteissa mahdollista. Priorisointi ei ole kuitenkaan avointa eikä systemaattista.

Resurssien niukkuuden vuoksi myös panostukset lääkekehitykseen vähenivät, eikä uusia lääkkeitä ole entiseen malliin saatavilla. Yksilökohtaista geenitietoa käytetään laajasti yhteiskunnassa myös terveydenhuollon ulkopuolella, esimerkiksi sosiaalipalveluissa, koulutussektorilla ja finanssisektorilla.

Niukkenevat resurssit johtivat lääkärien tehtävien siirtämiseen hoitajille. Kliinistä työtä tekevien lääkärien määrä onkin vähentynyt. Lääkärit eivät enää ole keskiössä potilaan hoidossa, vaan he osallistuvat potilaan hoitoon tiimin yhtenä jäsenenä. Lääkärit kuitenkin vastaavat sairauksien diagnosoinnista ja hoitolinjauksista monimutkaisimmissa tapauksissa.

Potilaat arvostavat harvinaistuvaa mahdollisuutta päästä lääkärin vastaanotolle. Lääkärin näkemyksiä kunnioitetaan, vaikkakaan hoitoa ei aina voida järjestää lääkärin ja potilaan parhaaksi katsomalla tavalla. Tämä heijastuu myös lääkäriprofession asemaan terveydenhuollon – ja osin yhteiskunnan laajemminkin – eettisenä omatuntuntona. Lääkärit mm. tuovat aktiivisesti esiin resurssien niukkuudesta johtuvia terveydenhuollon puutteita ja kansanterveysongelmia.