Lääkäri työskentelee jatkossa osana moniammatillista hoitotiimiä.

Lääkäriliitto haastoi jäsenensä pohtimaan lääkärintyön tulevaisuutta verkkoaivoriihessä, johon syksyllä 2016 osallistui yli 2 000 lääkäriä.

Verkkoaivoriiheen osallistuneet lääkärit kohdistivat paljon odotuksia töiden uudelleen organisointiin ja johtamiseen terveydenhuollossa. Tulevaisuudessa potilaiden ongelmat moninaistuvat, mikä luo paineita moniammatillisen tiimityön ja yksiköiden välisen yhteistyön lisäämiseen. Yksiköiden välisten raja-aitojen odotetaan kaatuvan ja hoitoprosessien korvaavan jatkossa perinteiset toimintamallit.

”Ei ole enää perusterveydenhuoltoa eikä terveyskeskuksia vaan suuri joukko erilaisia hoitoprosesseja.”

Lääkäri on tulevaisuudessa yksi osa palapelissä, jota kootaan yhteistyössä potilaan ja muun hoitoon osallistuvan henkilökunnan kanssa. Lääkärin työ tulee olemaan yhä enemmän tiimityötä. Pitkälle erikoistuneet asiantuntijat toimivat moniammatillisissa tiimeissä, joissa potilaan ongelma määrittää hoitoprosessin ja -tiimin rakenteen.

”Hoidon tarpeen arviointi ja osa hoidosta tapahtuu jatkossa digitaalisesti. Se korvaa perusterveydenhuollon lääkärin työtä.”

Verkkoaivoriiheen osallistuneet lääkärit näkevät lainsäädännöllisen byrokratian ja organisaatioiden säästö- ja tulostavoitteet uhkana potilaan hyvän hoidon ensisijaisuudelle. Lääkärit kokevat, että nykyiset tehokkuustavoitteet voivat johtaa toimintaa väärään suuntaan. Lääkärit toivovat, että organisaatioiden strategiat ja tavoitteet eivät olisi tulevaisuudessa ristiriidassa lääkärintyön etiikan kanssa. Toimintaa ohjaavat mittarit tulisi valita nykyistä paremmin huomioimaan mm. sairauksien ennaltaehkäisyä.

Kun oireiden diagnosoimisen ja omahoidon tietokannat kehittyvät, lääkärin vastaanotolle valikoituu yhä useammin vaativia ja moniongelmaisia potilaita. Tämän myötä työstä on vaarassa tulla entistä kuormittavampaa.

”Lääkärit hajaantuvat eri puolille, mistä voi seurata, että kollegoiden tuki ympärillä vähenee ja työstä tulee ponnistelua yksin.”

Lue lisää lääkärintyön tulevaisuutta käsittelevästä verkkoaivoriihestä.